fbpx

mouse up

 

  • moon1 = Full Moon
  • moon2 = 3rd Quarter
  • moon3 = New Moon
  • moon4 = 1st Quarter

2016201720182019202020212022202320242025
gennaio   febbraio   marzo
lu ma me gi ve sa do
        1 3Q 3
4 5 6 7 8 9 N
11 12 13 14 15 16 1Q
18 19 20 21 22 23 F
25 26 27 28 29 30 31
 
lu ma me gi ve sa do
3Q 2 3 4 5 6 7
N 9 10 11 12 13 14
1Q 16 17 18 19 20 21
F 23 24 25 26 27 28
29            
 
lu ma me gi ve sa do
  1 3Q 3 4 5 6
7 8 N 10 11 12 13
14 1Q 16 17 18 19 20
21 22 F 24 25 26 27
28 29 30 3Q      
2:3Q 10:N 17:1Q 24:F
 
1:3Q 8:N 15:1Q 22:F
 
2:3Q 9:N 15:1Q 23:F 31:3Q
 
aprile   maggio   giugno
lu ma me gi ve sa do
        1 2 3
4 5 6 N 8 9 10
11 12 13 1Q 15 16 17
18 19 20 21 F 23 24
25 26 27 28 29 3Q  
             
 
lu ma me gi ve sa do
            1
2 3 4 5 N 7 8
9 10 11 12 1Q 14 15
16 17 18 19 20 F 22
23 24 25 26 27 28 3Q
30 31          
 
lu ma me gi ve sa do
    1 2 3 4 N
6 7 8 9 10 11 1Q
13 14 15 16 17 18 19
F 21 22 23 24 25 26
3Q 28 29 30      
             
7:N 14:1Q 22:F 30:3Q
 
6:N 13:1Q 21:F 29:3Q
 
5:N 12:1Q 20:F 27:3Q
 
luglio   agosto   settembre
lu ma me gi ve sa do
        1 2 3
N 5 6 7 8 9 10
11 1Q 13 14 15 16 17
18 19 F 21 22 23 24
25 26 3Q 28 29 30 31
 
lu ma me gi ve sa do
1 N 3 4 5 6 7
8 9 1Q 11 12 13 14
15 16 17 F 19 20 21
22 23 24 3Q 26 27 28
29 30 31        
 
lu ma me gi ve sa do
      N 2 3 4
5 6 7 8 1Q 10 11
12 13 14 15 F 17 18
19 20 21 22 3Q 24 25
26 27 28 29 30    
4:N 12:1Q 20:F 27:3Q
 
2:N 10:1Q 18:F 25:3Q
 
1:N 9:1Q 16:F 23:3Q
 
ottobre   novembre   dicembre
lu ma me gi ve sa do
          N 2
3 4 5 6 7 8 1Q
10 11 12 13 14 15 F
17 18 19 20 21 3Q 23
24 25 26 27 28 29 N
31            
 
lu ma me gi ve sa do
  1 2 3 4 5 6
1Q 8 9 10 11 12 13
F 15 16 17 18 19 20
3Q 22 23 24 25 26 27
28 N 30        
             
 
lu ma me gi ve sa do
      1 2 3 4
5 6 1Q 8 9 10 11
12 13 F 15 16 17 18
19 20 3Q 22 23 24 25
26 27 28 N 30 31  
             
1:N 9:1Q 16:F 22:3Q 30:N
 
7:1Q 14:F 21:3Q 29:N
 
7:1Q 14:F 21:3Q 29:N
gennaio   febbraio   marzo
lu ma me gi ve sa do
            1
2 3 4 1Q 6 7 8
9 10 11 F 13 14 15
16 17 18 3Q 20 21 22
23 24 25 26 27 N 29
30 31          
 
lu ma me gi ve sa do
    1 2 3 1Q 5
6 7 8 9 10 F 12
13 14 15 16 17 3Q 19
20 21 22 23 24 25 N
27 28          
             
 
lu ma me gi ve sa do
    1 2 3 4 1Q
6 7 8 9 10 11 F
13 14 15 16 17 18 19
3Q 21 22 23 24 25 26
27 N 29 30 31    
             
5:1Q 12:F 19:3Q 28:N
 
4:1Q 11:F 18:3Q 26:N
 
5:1Q 12:F 20:3Q 28:N
 
aprile   maggio   giugno
lu ma me gi ve sa do
          1 2
1Q 4 5 6 7 8 9
10 F 12 13 14 15 16
17 18 3Q 20 21 22 23
24 25 N 27 28 29 30
 
lu ma me gi ve sa do
1 2 1Q 4 5 6 7
8 9 F 11 12 13 14
15 16 17 18 3Q 20 21
22 23 24 N 26 27 28
29 30 31        
 
lu ma me gi ve sa do
      1Q 2 3 4
5 6 7 8 F 10 11
12 13 14 15 16 3Q 18
19 20 21 22 23 N 25
26 27 28 29 30    
3:1Q 11:F 19:3Q 26:N
 
3:1Q 10:F 19:3Q 25:N
 
1:1Q 9:F 17:3Q 24:N
 
luglio   agosto   settembre
lu ma me gi ve sa do
          1Q 2
3 4 5 6 7 8 F
10 11 12 13 14 15 3Q
17 18 19 20 21 22 N
24 25 26 27 28 29 1Q
31            
 
lu ma me gi ve sa do
  1 2 3 4 5 6
F 8 9 10 11 12 13
14 3Q 16 17 18 19 20
N 22 23 24 25 26 27
28 1Q 30 31      
             
 
lu ma me gi ve sa do
        1 2 3
4 5 F 7 8 9 10
11 12 3Q 14 15 16 17
18 19 N 21 22 23 24
25 26 27 1Q 29 30  
             
1:1Q 9:F 16:3Q 23:N 30:1Q
 
7:F 15:3Q 21:N 29:1Q
 
6:F 13:3Q 20:N 28:1Q
 
ottobre   novembre   dicembre
lu ma me gi ve sa do
            1
2 3 4 F 6 7 8
9 10 11 3Q 13 14 15
16 17 18 N 20 21 22
23 24 25 26 27 1Q 29
30 31          
 
lu ma me gi ve sa do
    1 2 3 F 5
6 7 8 9 3Q 11 12
13 14 15 16 17 N 19
20 21 22 23 24 25 1Q
27 28 29 30      
             
 
lu ma me gi ve sa do
        1 2 F
4 5 6 7 8 9 3Q
11 12 13 14 15 16 17
N 19 20 21 22 23 24
25 1Q 27 28 29 30 31
             
5:F 12:3Q 19:N 28:1Q
 
4:F 10:3Q 18:N 26:1Q
 
3:F 10:3Q 18:N 26:1Q
gennaio   febbraio   marzo
lu ma me gi ve sa do
1 F 3 4 5 6 7
3Q 9 10 11 12 13 14
15 16 N 18 19 20 21
22 23 1Q 25 26 27 28
29 30 F        
 
lu ma me gi ve sa do
      1 2 3 4
5 6 3Q 8 9 10 11
12 13 14 N 16 17 18
19 20 21 22 1Q 24 25
26 27 28        
 
lu ma me gi ve sa do
      1 F 3 4
5 6 7 8 3Q 10 11
12 13 14 15 16 N 18
19 20 21 22 23 1Q 25
26 27 28 29 30 F  
2:F 8:3Q 17:N 24:1Q 31:F
 
7:3Q 15:N 23:1Q
 
2:F 9:3Q 17:N 24:1Q 31:F
 
aprile   maggio   giugno
lu ma me gi ve sa do
            1
2 3 4 5 6 7 3Q
9 10 11 12 13 14 15
N 17 18 19 20 21 1Q
23 24 25 26 27 28 29
F            
 
lu ma me gi ve sa do
  1 2 3 4 5 6
7 3Q 9 10 11 12 13
14 N 16 17 18 19 20
21 1Q 23 24 25 26 27
28 F 30 31      
             
 
lu ma me gi ve sa do
        1 2 3
4 5 3Q 7 8 9 10
11 12 N 14 15 16 17
18 19 1Q 21 22 23 24
25 26 27 F 29 30  
             
8:3Q 16:N 22:1Q 30:F
 
8:3Q 15:N 22:1Q 29:F
 
6:3Q 13:N 20:1Q 28:F
 
luglio   agosto   settembre
lu ma me gi ve sa do
            1
2 3 4 5 3Q 7 8
9 10 11 12 N 14 15
16 17 18 1Q 20 21 22
23 24 25 26 F 28 29
30 31          
 
lu ma me gi ve sa do
    1 2 3 3Q 5
6 7 8 9 10 N 12
13 14 15 16 17 1Q 19
20 21 22 23 24 25 F
27 28 29 30 31    
             
 
lu ma me gi ve sa do
          1 2
3Q 4 5 6 7 8 N
10 11 12 13 14 15 16
1Q 18 19 20 21 22 23
24 F 26 27 28 29 30
             
6:3Q 13:N 19:1Q 27:F
 
4:3Q 11:N 18:1Q 26:F
 
3:3Q 9:N 17:1Q 25:F
 
ottobre   novembre   dicembre
lu ma me gi ve sa do
1 3Q 3 4 5 6 7
8 N 10 11 12 13 14
15 1Q 17 18 19 20 21
22 23 F 25 26 27 28
29 30 3Q        
             
 
lu ma me gi ve sa do
      1 2 3 4
5 6 N 8 9 10 11
12 13 14 1Q 16 17 18
19 20 21 22 F 24 25
26 27 28 29 3Q    
             
 
lu ma me gi ve sa do
          1 2
3 4 5 6 N 8 9
10 11 12 13 14 1Q 16
17 18 19 20 21 F 23
24 25 26 27 28 3Q 30
31            
2:3Q 9:N 16:1Q 24:F 31:3Q
 
7:N 15:1Q 23:F 30:3Q
 
7:N 15:1Q 22:F 29:3Q
gennaio   febbraio   marzo
lu ma me gi ve sa do
  1 2 3 4 5 N
7 8 9 10 11 12 13
1Q 15 16 17 18 19 20
F 22 23 24 25 26 3Q
28 29 30 31      
 
lu ma me gi ve sa do
        1 2 3
N 5 6 7 8 9 10
11 1Q 13 14 15 16 17
18 F 20 21 22 23 24
25 3Q 27 28      
 
lu ma me gi ve sa do
        1 2 3
4 5 N 7 8 9 10
11 12 13 1Q 15 16 17
18 19 20 F 22 23 24
25 26 27 3Q 29 30 31
6:N 14:1Q 21:F 27:3Q
 
4:N 12:1Q 19:F 26:3Q
 
6:N 14:1Q 21:F 28:3Q
 
aprile   maggio   giugno
lu ma me gi ve sa do
1 2 3 4 N 6 7
8 9 10 11 1Q 13 14
15 16 17 18 F 20 21
22 23 24 25 26 3Q 28
29 30          
 
lu ma me gi ve sa do
    1 2 3 4 N
6 7 8 9 10 11 1Q
13 14 15 16 17 F 19
20 21 22 23 24 25 3Q
27 28 29 30 31    
 
lu ma me gi ve sa do
          1 2
N 4 5 6 7 8 9
1Q 11 12 13 14 15 16
F 18 19 20 21 22 23
24 3Q 26 27 28 29 30
5:N 12:1Q 19:F 27:3Q
 
5:N 12:1Q 18:F 26:3Q
 
3:N 10:1Q 17:F 25:3Q
 
luglio   agosto   settembre
lu ma me gi ve sa do
1 N 3 4 5 6 7
8 1Q 10 11 12 13 14
15 F 17 18 19 20 21
22 23 24 3Q 26 27 28
29 30 31        
             
 
lu ma me gi ve sa do
      N 2 3 4
5 6 1Q 8 9 10 11
12 13 14 F 16 17 18
19 20 21 22 3Q 24 25
26 27 28 29 N 31  
             
 
lu ma me gi ve sa do
            1
2 3 4 5 1Q 7 8
9 10 11 12 13 F 15
16 17 18 19 20 21 3Q
23 24 25 26 27 N 29
30            
2:N 9:1Q 16:F 25:3Q
 
1:N 7:1Q 15:F 23:3Q 30:N
 
6:1Q 14:F 22:3Q 28:N
 
ottobre   novembre   dicembre
lu ma me gi ve sa do
  1 2 3 4 1Q 6
7 8 9 10 11 12 F
14 15 16 17 18 19 20
3Q 22 23 24 25 26 27
N 29 30 31      
             
 
lu ma me gi ve sa do
        1 2 3
1Q 5 6 7 8 9 10
11 F 13 14 15 16 17
18 3Q 20 21 22 23 24
25 N 27 28 29 30  
             
 
lu ma me gi ve sa do
            1
2 3 1Q 5 6 7 8
9 10 11 F 13 14 15
16 17 18 3Q 20 21 22
23 24 25 N 27 28 29
30 31          
5:1Q 13:F 21:3Q 28:N
 
4:1Q 12:F 19:3Q 26:N
 
4:1Q 12:F 19:3Q 26:N
gennaio   febbraio   marzo
lu ma me gi ve sa do
    1 2 1Q 4 5
6 7 8 9 F 11 12
13 14 15 16 3Q 18 19
20 21 22 23 N 25 26
27 28 29 30 31    
             
 
lu ma me gi ve sa do
          1 1Q
3 4 5 6 7 8 F
10 11 12 13 14 3Q 16
17 18 19 20 21 22 N
24 25 26 27 28 29  
             
 
lu ma me gi ve sa do
            1
1Q 3 4 5 6 7 8
F 10 11 12 13 14 15
3Q 17 18 19 20 21 22
23 N 25 26 27 28 29
30 31          
3:1Q 10:F 17:3Q 24:N
 
2:1Q 9:F 15:3Q 23:N
 
2:1Q 9:F 16:3Q 24:N
 
aprile   maggio   giugno
lu ma me gi ve sa do
    1Q 2 3 4 5
6 7 F 9 10 11 12
13 14 3Q 16 17 18 19
20 21 22 N 24 25 26
27 28 29 1Q      
 
lu ma me gi ve sa do
        1 2 3
4 5 6 F 8 9 10
11 12 13 3Q 15 16 17
18 19 20 21 N 23 24
25 26 27 28 29 1Q 31
 
lu ma me gi ve sa do
1 2 3 4 F 6 7
8 9 10 11 12 3Q 14
15 16 17 18 19 20 N
22 23 24 25 26 27 1Q
29 30          
1:1Q 8:F 15:3Q 23:N 30:1Q
 
7:F 14:3Q 22:N 30:1Q
 
5:F 13:3Q 21:N 28:1Q
 
luglio   agosto   settembre
lu ma me gi ve sa do
    1 2 3 4 F
6 7 8 9 10 11 12
3Q 14 15 16 17 18 19
N 21 22 23 24 25 26
1Q 28 29 30 31    
             
 
lu ma me gi ve sa do
          1 2
F 4 5 6 7 8 9
10 3Q 12 13 14 15 16
17 18 N 20 21 22 23
24 1Q 26 27 28 29 30
31            
 
lu ma me gi ve sa do
  1 F 3 4 5 6
7 8 9 3Q 11 12 13
14 15 16 N 18 19 20
21 22 23 1Q 25 26 27
28 29 30        
             
5:F 13:3Q 20:N 27:1Q
 
3:F 11:3Q 19:N 25:1Q
 
2:F 10:3Q 17:N 24:1Q
 
ottobre   novembre   dicembre
lu ma me gi ve sa do
      F 2 3 4
5 6 7 8 9 3Q 11
12 13 14 15 N 17 18
19 20 21 22 1Q 24 25
26 27 28 29 30 F  
             
 
lu ma me gi ve sa do
            1
2 3 4 5 6 7 3Q
9 10 11 12 13 14 N
16 17 18 19 20 21 1Q
23 24 25 26 27 28 29
F            
 
lu ma me gi ve sa do
  1 2 3 4 5 6
7 3Q 9 10 11 12 13
N 15 16 17 18 19 20
21 1Q 23 24 25 26 27
28 29 F 31      
             
1:F 10:3Q 16:N 23:1Q 31:F
 
8:3Q 15:N 22:1Q 30:F
 
8:3Q 14:N 22:1Q 30:F
gennaio   febbraio   marzo
lu ma me gi ve sa do
        1 2 3
4 5 3Q 7 8 9 10
11 12 N 14 15 16 17
18 19 1Q 21 22 23 24
25 26 27 F 29 30 31
 
lu ma me gi ve sa do
1 2 3 3Q 5 6 7
8 9 10 N 12 13 14
15 16 17 18 1Q 20 21
22 23 24 25 26 F 28
             
 
lu ma me gi ve sa do
1 2 3 4 5 3Q 7
8 9 10 11 12 N 14
15 16 17 18 19 20 1Q
22 23 24 25 26 27 F
29 30 31        
6:3Q 13:N 20:1Q 28:F
 
4:3Q 11:N 19:1Q 27:F
 
6:3Q 13:N 21:1Q 28:F
 
aprile   maggio   giugno
lu ma me gi ve sa do
      1 2 3 3Q
5 6 7 8 9 10 11
N 13 14 15 16 17 18
19 1Q 21 22 23 24 25
26 F 28 29 30    
             
 
lu ma me gi ve sa do
          1 2
3Q 4 5 6 7 8 9
10 N 12 13 14 15 16
17 18 1Q 20 21 22 23
24 25 F 27 28 29 30
31            
 
lu ma me gi ve sa do
  1 3Q 3 4 5 6
7 8 9 N 11 12 13
14 15 16 17 1Q 19 20
21 22 23 F 25 26 27
28 29 30        
             
4:3Q 12:N 20:1Q 27:F
 
3:3Q 11:N 19:1Q 26:F
 
2:3Q 10:N 18:1Q 24:F
 
luglio   agosto   settembre
lu ma me gi ve sa do
      3Q 2 3 4
5 6 7 8 9 N 11
12 13 14 15 16 1Q 18
19 20 21 22 23 F 25
26 27 28 29 30 3Q  
             
 
lu ma me gi ve sa do
            1
2 3 4 5 6 7 N
9 10 11 12 13 14 1Q
16 17 18 19 20 21 F
23 24 25 26 27 28 29
3Q 31          
 
lu ma me gi ve sa do
    1 2 3 4 5
6 N 8 9 10 11 12
1Q 14 15 16 17 18 19
20 F 22 23 24 25 26
27 28 3Q 30      
             
1:3Q 10:N 17:1Q 24:F 31:3Q
 
8:N 15:1Q 22:F 30:3Q
 
7:N 13:1Q 21:F 29:3Q
 
ottobre   novembre   dicembre
lu ma me gi ve sa do
        1 2 3
4 5 N 7 8 9 10
11 12 1Q 14 15 16 17
18 19 F 21 22 23 24
25 26 27 3Q 29 30 31
 
lu ma me gi ve sa do
1 2 3 N 5 6 7
8 9 10 1Q 12 13 14
15 16 17 18 F 20 21
22 23 24 25 26 3Q 28
29 30          
 
lu ma me gi ve sa do
    1 2 3 N 5
6 7 8 9 10 1Q 12
13 14 15 16 17 18 F
20 21 22 23 24 25 26
3Q 28 29 30 31    
6:N 13:1Q 20:F 28:3Q
 
4:N 11:1Q 19:F 27:3Q
 
4:N 11:1Q 19:F 27:3Q
gennaio   febbraio   marzo
lu ma me gi ve sa do
          1 N
3 4 5 6 7 8 1Q
10 11 12 13 14 15 16
17 F 19 20 21 22 23
24 3Q 26 27 28 29 30
31            
 
lu ma me gi ve sa do
  N 2 3 4 5 6
7 1Q 9 10 11 12 13
14 15 F 17 18 19 20
21 22 3Q 24 25 26 27
28            
             
 
lu ma me gi ve sa do
  1 N 3 4 5 6
7 8 9 1Q 11 12 13
14 15 16 17 F 19 20
21 22 23 24 3Q 26 27
28 29 30 31      
             
2:N 9:1Q 18:F 25:3Q
 
1:N 8:1Q 16:F 23:3Q
 
2:N 10:1Q 18:F 25:3Q
 
aprile   maggio   giugno
lu ma me gi ve sa do
        N 2 3
4 5 6 7 8 1Q 10
11 12 13 14 15 F 17
18 19 20 21 22 3Q 24
25 26 27 28 29 N  
             
 
lu ma me gi ve sa do
            1
2 3 4 5 6 7 8
1Q 10 11 12 13 14 15
F 17 18 19 20 21 3Q
23 24 25 26 27 28 29
N 31          
 
lu ma me gi ve sa do
    1 2 3 4 5
6 1Q 8 9 10 11 12
13 F 15 16 17 18 19
20 3Q 22 23 24 25 26
27 28 N 30      
             
1:N 9:1Q 16:F 23:3Q 30:N
 
9:1Q 16:F 22:3Q 30:N
 
7:1Q 14:F 21:3Q 29:N
 
luglio   agosto   settembre
lu ma me gi ve sa do
        1 2 3
4 5 6 1Q 8 9 10
11 12 F 14 15 16 17
18 19 3Q 21 22 23 24
25 26 27 N 29 30 31
 
lu ma me gi ve sa do
1 2 3 4 1Q 6 7
8 9 10 11 F 13 14
15 16 17 18 3Q 20 21
22 23 24 25 26 N 28
29 30 31        
 
lu ma me gi ve sa do
      1 2 1Q 4
5 6 7 8 9 F 11
12 13 14 15 16 3Q 18
19 20 21 22 23 24 N
26 27 28 29 30    
7:1Q 13:F 20:3Q 28:N
 
5:1Q 12:F 19:3Q 27:N
 
3:1Q 10:F 17:3Q 25:N
 
ottobre   novembre   dicembre
lu ma me gi ve sa do
          1 2
1Q 4 5 6 7 8 F
10 11 12 13 14 15 16
3Q 18 19 20 21 22 23
24 N 26 27 28 29 30
31            
 
lu ma me gi ve sa do
  1Q 2 3 4 5 6
7 F 9 10 11 12 13
14 15 3Q 17 18 19 20
21 22 N 24 25 26 27
28 29 1Q        
             
 
lu ma me gi ve sa do
      1 2 3 4
5 6 7 F 9 10 11
12 13 14 15 3Q 17 18
19 20 21 22 N 24 25
26 27 28 29 1Q 31  
             
3:1Q 9:F 17:3Q 25:N
 
1:1Q 8:F 16:3Q 23:N 30:1Q
 
8:F 16:3Q 23:N 30:1Q
gennaio   febbraio   marzo
lu ma me gi ve sa do
            1
2 3 4 5 6 F 8
9 10 11 12 13 14 3Q
16 17 18 19 20 N 22
23 24 25 26 27 1Q 29
30 31          
 
lu ma me gi ve sa do
    1 2 3 4 F
6 7 8 9 10 11 12
3Q 14 15 16 17 18 19
N 21 22 23 24 25 26
1Q 28          
             
 
lu ma me gi ve sa do
    1 2 3 4 5
6 F 8 9 10 11 12
13 14 3Q 16 17 18 19
20 N 22 23 24 25 26
27 28 1Q 30 31    
             
7:F 15:3Q 21:N 28:1Q
 
5:F 13:3Q 20:N 27:1Q
 
7:F 15:3Q 21:N 29:1Q
 
aprile   maggio   giugno
lu ma me gi ve sa do
          1 2
3 4 5 F 7 8 9
10 11 12 3Q 14 15 16
17 18 19 N 21 22 23
24 25 26 1Q 28 29 30
 
lu ma me gi ve sa do
1 2 3 4 F 6 7
8 9 10 11 3Q 13 14
15 16 17 18 N 20 21
22 23 24 25 26 1Q 28
29 30 31        
 
lu ma me gi ve sa do
      1 2 3 F
5 6 7 8 9 3Q 11
12 13 14 15 16 17 N
19 20 21 22 23 24 25
1Q 27 28 29 30    
6:F 13:3Q 20:N 27:1Q
 
5:F 12:3Q 19:N 27:1Q
 
4:F 10:3Q 18:N 26:1Q
 
luglio   agosto   settembre
lu ma me gi ve sa do
          1 2
F 4 5 6 7 8 9
3Q 11 12 13 14 15 16
N 18 19 20 21 22 23
24 25 1Q 27 28 29 30
31            
 
lu ma me gi ve sa do
  F 2 3 4 5 6
7 3Q 9 10 11 12 13
14 15 N 17 18 19 20
21 22 23 1Q 25 26 27
28 29 30 F      
             
 
lu ma me gi ve sa do
        1 2 3
4 5 6 3Q 8 9 10
11 12 13 14 N 16 17
18 19 20 21 1Q 23 24
25 26 27 28 F 30  
             
3:F 10:3Q 17:N 26:1Q
 
1:F 8:3Q 16:N 24:1Q 31:F
 
7:3Q 15:N 22:1Q 29:F
 
ottobre   novembre   dicembre
lu ma me gi ve sa do
            1
2 3 4 5 3Q 7 8
9 10 11 12 13 N 15
16 17 18 19 20 21 1Q
23 24 25 26 27 F 29
30 31          
 
lu ma me gi ve sa do
    1 2 3 4 3Q
6 7 8 9 10 11 12
N 14 15 16 17 18 19
1Q 21 22 23 24 25 26
F 28 29 30      
             
 
lu ma me gi ve sa do
        1 2 3
4 3Q 6 7 8 9 10
11 12 N 14 15 16 17
18 1Q 20 21 22 23 24
25 26 F 28 29 30 31
             
6:3Q 14:N 22:1Q 28:F
 
5:3Q 13:N 20:1Q 27:F
 
5:3Q 13:N 19:1Q 27:F
gennaio   febbraio   marzo
lu ma me gi ve sa do
1 2 3 3Q 5 6 7
8 9 10 N 12 13 14
15 16 17 1Q 19 20 21
22 23 24 F 26 27 28
29 30 31        
 
lu ma me gi ve sa do
      1 2 3Q 4
5 6 7 8 9 N 11
12 13 14 15 1Q 17 18
19 20 21 22 23 F 25
26 27 28 29      
 
lu ma me gi ve sa do
        1 2 3Q
4 5 6 7 8 9 N
11 12 13 14 15 16 1Q
18 19 20 21 22 23 24
F 26 27 28 29 30 31
4:3Q 11:N 18:1Q 25:F
 
3:3Q 10:N 16:1Q 24:F
 
3:3Q 10:N 17:1Q 25:F
 
aprile   maggio   giugno
lu ma me gi ve sa do
1 3Q 3 4 5 6 7
N 9 10 11 12 13 14
1Q 16 17 18 19 20 21
22 23 F 25 26 27 28
29 30          
 
lu ma me gi ve sa do
    3Q 2 3 4 5
6 7 N 9 10 11 12
13 14 1Q 16 17 18 19
20 21 22 F 24 25 26
27 28 29 3Q 31    
 
lu ma me gi ve sa do
          1 2
3 4 5 N 7 8 9
10 11 12 13 1Q 15 16
17 18 19 20 21 F 23
24 25 26 27 3Q 29 30
2:3Q 8:N 15:1Q 24:F
 
1:3Q 8:N 15:1Q 23:F 30:3Q
 
6:N 14:1Q 22:F 28:3Q
 
luglio   agosto   settembre
lu ma me gi ve sa do
1 2 3 4 5 N 7
8 9 10 11 12 13 1Q
15 16 17 18 19 20 F
22 23 24 25 26 27 3Q
29 30 31        
             
 
lu ma me gi ve sa do
      1 2 3 N
5 6 7 8 9 10 11
1Q 13 14 15 16 17 18
F 20 21 22 23 24 25
3Q 27 28 29 30 31  
             
 
lu ma me gi ve sa do
            1
2 N 4 5 6 7 8
9 10 1Q 12 13 14 15
16 17 F 19 20 21 22
23 3Q 25 26 27 28 29
30            
6:N 14:1Q 21:F 28:3Q
 
4:N 12:1Q 19:F 26:3Q
 
3:N 11:1Q 18:F 24:3Q
 
ottobre   novembre   dicembre
lu ma me gi ve sa do
  1 N 3 4 5 6
7 8 9 1Q 11 12 13
14 15 16 F 18 19 20
21 22 23 3Q 25 26 27
28 29 30 31      
             
 
lu ma me gi ve sa do
        N 2 3
4 5 6 7 8 1Q 10
11 12 13 14 F 16 17
18 19 20 21 22 3Q 24
25 26 27 28 29 30  
             
 
lu ma me gi ve sa do
            N
2 3 4 5 6 7 1Q
9 10 11 12 13 14 F
16 17 18 19 20 21 3Q
23 24 25 26 27 28 29
N 31          
2:N 10:1Q 17:F 24:3Q
 
1:N 9:1Q 15:F 23:3Q
 
1:N 8:1Q 15:F 22:3Q 30:N
gennaio   febbraio   marzo
lu ma me gi ve sa do
    1 2 3 4 5
6 1Q 8 9 10 11 12
F 14 15 16 17 18 19
20 3Q 22 23 24 25 26
27 28 N 30 31    
             
 
lu ma me gi ve sa do
          1 2
3 4 1Q 6 7 8 9
10 11 F 13 14 15 16
17 18 19 3Q 21 22 23
24 25 26 27 N    
             
 
lu ma me gi ve sa do
          1 2
3 4 5 1Q 7 8 9
10 11 12 13 F 15 16
17 18 19 20 21 3Q 23
24 25 26 27 28 N 30
31            
7:1Q 13:F 21:3Q 29:N
 
5:1Q 12:F 20:3Q 28:N
 
6:1Q 14:F 22:3Q 29:N
 
aprile   maggio   giugno
lu ma me gi ve sa do
  1 2 3 4 1Q 6
7 8 9 10 11 12 F
14 15 16 17 18 19 20
3Q 22 23 24 25 26 N
28 29 30        
             
 
lu ma me gi ve sa do
      1 2 3 1Q
5 6 7 8 9 10 11
F 13 14 15 16 17 18
19 3Q 21 22 23 24 25
26 N 28 29 30 31  
             
 
lu ma me gi ve sa do
            1
2 1Q 4 5 6 7 8
9 10 F 12 13 14 15
16 17 3Q 19 20 21 22
23 24 N 26 27 28 29
30            
5:1Q 13:F 21:3Q 27:N
 
4:1Q 12:F 20:3Q 27:N
 
3:1Q 11:F 18:3Q 25:N
 
luglio   agosto   settembre
lu ma me gi ve sa do
  1 1Q 3 4 5 6
7 8 9 F 11 12 13
14 15 16 17 3Q 19 20
21 22 23 N 25 26 27
28 29 30 31      
 
lu ma me gi ve sa do
        1Q 2 3
4 5 6 7 8 F 10
11 12 13 14 15 3Q 17
18 19 20 21 22 N 24
25 26 27 28 29 30 1Q
 
lu ma me gi ve sa do
1 2 3 4 5 6 F
8 9 10 11 12 13 3Q
15 16 17 18 19 20 N
22 23 24 25 26 27 28
29 1Q          
2:1Q 10:F 18:3Q 24:N
 
1:1Q 9:F 16:3Q 23:N 31:1Q
 
7:F 14:3Q 21:N 30:1Q
 
ottobre   novembre   dicembre
lu ma me gi ve sa do
    1 2 3 4 5
6 F 8 9 10 11 12
3Q 14 15 16 17 18 19
20 N 22 23 24 25 26
27 28 1Q 30 31    
 
lu ma me gi ve sa do
          1 2
3 4 F 6 7 8 9
10 11 3Q 13 14 15 16
17 18 19 N 21 22 23
24 25 26 27 1Q 29 30
 
lu ma me gi ve sa do
1 2 3 4 F 6 7
8 9 10 3Q 12 13 14
15 16 17 18 19 N 21
22 23 24 25 26 1Q 28
29 30 31        
7:F 13:3Q 21:N 29:1Q
 
5:F 12:3Q 20:N 28:1Q
 
5:F 11:3Q 20:N 27:1Q

Vadászati hírlevél feliratkozás
Vadászati hírlevél feliratkozás

Iscrivere sul newsletter!

Akt kin. Fajok Blokk 005
Akt kin. Fajok Blokk 005

Caccia al daino sulla riserva di Gyulaj

Meritamente di fama mondiale la populazione di daini di Gyulaj, il 80% dei daini abbattuti con medaglia!

Tra poco é ottobre, il tempo di bramito di daini.

Tuoni il bosco dal bramito di daini e dal suono del corno di caccia.

Richieda la nostra proposta!

mi interessa

Blog - notizie e suggerimenti

 

Sapete, il personale della Naturhun sta lavorando ogni giorno per organizzare le battute di caccia;
prendono accordi con gli ospiti e con le varie riserve di caccia, un momento prima sgambettano nell’ufficio e in quello successivo
entrano in macchina e partono per la riserva.
Tuttavia vorremmo rendere indimenticabili le nostre avventure venatorie e condividerle. C’è una sola cosa che mi piace più che scrivere un blog: andare a caccia – se mi segui, capirai perché.
József Balogh

 

piú in la

 

 

sp-module-title
sp-module-title

Blog - notizie e suggerimenti

 

Sapete, il personale della Naturhun sta lavorando ogni giorno per organizzare le battute di caccia;
prendono accordi con gli ospiti e con le varie riserve di caccia, un momento prima sgambettano nell’ufficio e in quello successivo
entrano in macchina e partono per la riserva.
Tuttavia vorremmo rendere indimenticabili le nostre avventure venatorie e condividerle. C’è una sola cosa che mi piace più che scrivere un blog: andare a caccia – se mi segui, capirai perché.
József Balogh

 

piú in la

 

 

fagiani
Josef Balogh
acquatici
muflone
cervo

logo

H-2053 Herceghalom
Gesztenyés út 11.
Tel.: +36 23 319 041
Fax: +36 23 319 440 
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 
www.naturhun.eu
Numero di registrazione: U-000498
Partite IVA comunitarie: 13221388
Dichiarazione di tutela dati

 

Dove si comincia la caccia...

© 2000 - Naturhun | Copyright

 

Questo sito utilizza cookie. Per maggior informazioni vai alla sezione Privacy.
Sezione Privacy Accetto